Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Profesorowie wizytujący - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2013

1. Profesor wizytujący: Dr Wendy Powell

Tematyka: „Virtual Reality”
Termin: 20 – 27.04.2013

2. Profesor wizytujący: Dr Georgios Ch. Sirakoulis

Tematyka: „Electronic Systems Design, Cellular Automata Theory and Applications, Complex systems, Modelling and Simulation, Bioinspired computation/biocomputation, Modern electronic models and architectures (memristors, etc.), Green and Unconventional computing.”
Termin: 22 – 26.04.2013

3. Profesor wizytujący: Ph.D. Amitabha Mukerjee

Tematyka: „Cognitive Science, Robotics, Computer Vision”
Termin: 08 - 14.05.2013

4. Profesor wizytujący: Associate Profesor Serge Prudhomme

Tematyka: „New computational platform for goal-oriented adaptivity”
Termin: 26.05.2013 – 01.06.2013

5. Profesor wizytujący: Prof. Srinivas (SRINI) Sampalli

Tematyka: „Smartphones, near field communications, mobile cloud computing, wireless security”
Termin: 25.05.2013 – 01.06.2013

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.