Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Profesorowie wizytujący - Metody Obliczeniowe i Grafika Komputerowa
ROK 2012

1. Profesor wizytujący: Ph. D. Ronaldo Menezes - Florida Institute of Technology Department of Computer Sciences 150 W. University Blvd, Melbourne, Florida, USA

Tematyka: „An Overview of Research in Complex Networks and Social Network Analysis”
Termin: 16 - 27.05.2012

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.