Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Profesorowie wizytujący - Bioinformatyka
ROK 2012

1. Profesor wizytujący: Profesor Andrew Hopper - University of Cambridge, United Kingdom

Tematyka: „Jak informatyka zmienia świat” (How Computer Science Changes the World)
„Informatyka dla przyszłości planety” (Computing for the Future of the Planet)
Termin: 27 - 31.03.2012

2. Profesor wizytujący: Profesor Dr. David A. Bader - College of Computing, Georgia Institute of Technology, Klaus Advanced Computing Building Atlanta

Tematyka: „Computational Biology and Genomics”
Termin: 16 - 19.09.2012

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.