Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Profesorowie wizytujący - Systemy Równoległe i Rozproszone
ROK 2012

1. Profesor wizytujący: Dr Ewa Deelman - Computer Science Department, Information Sciences Institute, University of Southern California, USA

Tematyka: „Wprowadzenie do obliczeń w środowiskach gridowych”
Termin: 04 - 09.03.2012

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.