Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Profesorowie wizytujący - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2011

1. Profesor wizytujący: Prof. Dr Peter M.A. SLOOT - University of Amsterdam / Singapore NTU / ITMO St. Petersburg Russia

Tematyka: „Information processing in complex systems”
Termin: 02.10.2011 – 08.10.2011

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.