Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kontakt

Katedra Informatyki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Adres korespondencyjny KI:
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Adres siedziby KI:
ul. Kawiory 21
30-055 Kraków
tel: +48 12 328-34-00

Sekretariat Projektu:
Marzanna Kowalska
paw. D-17, pok. 2.28
tel. +48 12 328-33-19

Strona projektu:
www.ki-pokl.agh.edu.pl

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.