Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Język angielski

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1, projekt: „Doskonalenie i Rozwój Potencjału Dydaktycznego Kierunku Informatyka w AGH” realizowane jest specjalistyczne szkolenie z języka angielskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Informatyki AGH w latach 01.02.2009 - 31.01.2013 (4 lata).

Szkolenie zaplanowane jest dla 70 uczestników. Podzielone na dwa 2-letnie cykle (4 semestry), a w każdym cyklu udział będzie brało ok. 35 osób.

Forma szkoleń:

1. 56h/os zajęć w semestrze, w tym:

2. 1-2h tygodniowo (w grupach 4-osobowych) poświęcone doskonaleniu m.in.:

- tworzenia dokumentów (formalnych, nieformalnych), w tym m. in. dostarczenia wzorców i zwrotów niezbędnych do pisania rekomendacji i recenzji naukowych oraz wydawania ekspertyz,
- prowadzenia prezentacji i wykładów (narracja w trakcie wykładu, jakich sformułowań używać, jakiego języka używać, by być dobrze zrozumianym),
- zwrotów niezbędnych w procedurach negocjacyjnych i biznesowych w mowie i w piśmie,
- zwrotów niezbędnych w prowadzeniu konferencji (uroczystości otwarcia i zamknięcia) i sesji naukowych,
- zwrotów niezbędnych w rozmowach telefonicznych,
- słuchania ze zrozumieniem,
- zasad gramatyki.

3. 1-2h tygodniowo konwersatorium (w grupach 2-osobowych), podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania umiejętności porozumiewania się i ćwiczenia sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim. Konwersatorium ma też za zadanie doskonalić aspekty poruszane w poprzednim podpunkcie.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- podział kursantów/uczestników na grupy odpowiadające poziomowi ich zaawansowania,
- przygotowania programu zajęć i przedstawienie go w formie sylabusa na początku szkolenia,
- dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć.

W celu wyłonienia wykonawcy do realizacji tego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego do realizacji specjalistycznego szkolenia z języka angielskiego wybrano firmę ACCENT Corporate Training z siedzibą w Kraków.

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.