Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Co to jest EFS?

Europejski Fundusz Społeczny powstał w 1957 roku i był jednym z pierwszych w krajach Wspólnot Europejskich. Z biegiem lat nabierał coraz większego znaczenia w zmieniającej się sytuacji polityczno - gospodarczej Europy. Dziś jest jednym z największych funduszy strukturalnych Unii i jednym z najlepiej wykorzystywanych w Polsce.

EFS daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy i podniesieniu ich kwalifikacji, przeciwdziała dyskryminacji zawodowej (np. kobiet, które chcą być aktywne zawodowo) oraz daje wsparcie przy poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Pomaga w pełni wykorzystać potencjał społeczny naszego kraju poprzez wzrost zatrudnienia, podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz wsparcia dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są szkolenia, warsztaty, poradnictwo zawodowe, szkolenia i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, staże dla młodzieży oraz przygotowanie zawodowe dla osób bezrobotnych, a także spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej.

Podejmowane w ramach EFS działania ukierunkowane są przede wszystkim na:
- wspieranie osób – poprzez edukację i szkolenia zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, tworzenie miejsc pracy,
- wspieranie struktur i systemów – poprzez poprawę systemu edukacji i szkoleń, modernizowanie usług związanych z zatrudnieniem, integrowanie systemu kształcenia ze światem pracy, tworzenie systemów przewidywania zapotrzebowań na rynku pracy,
- zapewnienie dodatkowych środków – dla osób, które biorą udział w organizowanych programach, a które mają na utrzymaniu inne osoby, na rozwój dodatkowych umiejętności, umożliwienie dostępu do informacji o rynku pracy.

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.