Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Doskonalenie i Rozwój Potencjału Dydaktycznego Kierunku Informatyka w AGH

Katedra Informatyki AGH

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1

Projekt pt.:
"Doskonalenie i Rozwój Potencjału Dydaktycznego Kierunku Informatyka w AGH"

Okres realizacji projektu: 01.02.2009 r. - 31.01.2013 r.
Termin realizacji przedłużono do 30.06.2013 r.

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.